Club: Hoshiarpur Midtown (26559)

Club Code: 26559 Club Name: Hoshiarpur Midtown Meeting Day: Saturday Meeting Time: 08:00 PM Venue: Hotel Fine Dining Shimla Pahari, Hosp.
Thumbnail
Rtn. Varinder Chopra
Veena Chopra
varinderchopra1947@gmail.com
9041843625
6 November
15 July
Thumbnail
Rtn. Sunil kumar
Monika Sharma
advocateskprashar@gmail.com
8054295300
5 January
22 November
Thumbnail
Rtn. Satish Gupta
Ritu Gupta
satish_gupta2663@yahoo.com
98145-17727
26 March
17 April
President
Thumbnail
Rtn. Gopal K. Vasudeva
Savita Vasudeva
gopalvasudeva@gmail.com
98152-90797
8 August
30 November
Secretary