Club: Goraya Midtown (53981)

Club Code: 53981 Club Name: Goraya Midtown Meeting Day: Friday Meeting Time: 07:00 PM Venue: Club House, Goraya
Thumbnail
Rtn. Sukhdev Singh
Rajni Kumari
sukhdevsinghsukhi@gmail.com
9855960154
15 January
17 January
Thumbnail
Rtn. Sukhwinder Singh
Sandeep Sandhu
sukh68277@gmail.com
8872053435
6 February
10 January
Thumbnail
Rtn. Sanjeev Gulati
Rajni
sanjeevgulati186@gmail.com
98550-13215
10 July
9 May
President
Thumbnail
Rtn. Jaswinder Singh
Harjinder Kaur
rotarygoraya@gmail.com
98140-07314
30 March
15 January
Secretary
Thumbnail
Rtn. Shiv Dayal
Shashi Hans
shivdayalshrisam@yahoo.com
94175-22683
7 June
8 December
Secretary